Albanese, M. “(MUNUS.)LUGAL-UT-TUM-Ma-kán an-Da KAxU-Az Me-Mi-an-Zi: Analisi Di Alcune Azioni Rituali Per La Regalità in CTH 479.2.1”. Asia Anteriore Antica. Journal of Ancient Near Eastern Cultures, vol. 2, Nov. 2020, pp. 25-43, doi:10.13128/asiana-688.