[1]
Ero?lu, H.E., Martin, E., Kahraman, A. and Gezer Aslan, E. 2022. The new chromosomal data and karyotypic variations in genus Salvia L. (Lamiaceae): dysploidy, polyploidy and symmetrical karyotypes. Caryologia. 74, 4 (Mar. 2022), 21–28. DOI:https://doi.org/10.36253/caryologia-641.