Ero?lu, H. E., Martin, E., Kahraman, A., & Gezer Aslan, E. (2022). The new chromosomal data and karyotypic variations in genus Salvia L. (Lamiaceae): dysploidy, polyploidy and symmetrical karyotypes. Caryologia, 74(4), 21–28. https://doi.org/10.36253/caryologia-641