Wang, Shuzhen, Yanyan Luo, Tao Yang, Yujia Zhang, Zhiliang Li, Weibin Jin, and Yuanping Fang. 2019. “Genetic Diversity of Rhododendron Simsii Planch. Natural Populations at Different Altitudes in Wujiashan Mountain (central China)”. Caryologia 72 (3):41-51. https://doi.org/10.13128/caryologia-760.